Trollbackens förskola 

Föräldrakooperativ, Gårdsby Växjö

Våra värdeord

Vårt arbete på förskolan utgår ifrån värdeord som vi pedagoger gemensamt har arbetat fram. För oss är det viktigt med en gemensam barn- och kunskapssyn för att alla barn ska bli bemötta och få stöttning utifrån sina individuella förutsättningar, samt att alla barns kompetenser och styrkor ska tas tillvara på. 

Inflytande

Barnens inflytande synliggörs genom att vi pedagoger lyssnar och ger respons på barnens önskemål och åsikter. Barnen får vara aktiva i beslut som rör deras dag på förskolan. Alltifrån önskemat vid födelsedagar, deras förväntningar och önskemål om lärande inför aktiviteter i det tematiska arbetet som övriga aktiviteter.

Vi pedagoger observerar och reflekterar löpande över våra miljöer och det material som erbjuds. Detta gör att vi ser vilka tillägg vi behöver göra för att krydda leken och miljöerna. Som pedagog arbetar vi ständigt med vår egen medvetenhet och fortbildning för att själva få kunskap om det material och de miljöer vi erbjuder barnen. Vi tänker att det möjliggör ett lärande för barnen genom att vi kan utmana dem vidare där vi ser att de befinner sig.

Inflytandet synliggörs såväl genom barnens talade önskemål och åsikter som genom de läsningar vi gör av det vi observerat och dokumenterat. Vi tänker att man ska lika stor rätt till inflytande även om man inte har det talade språket.

Vi vill att vår dokumentation ska vara ett levande verktyg som barnen regelbundet ska ges möjlighet att reflektera över. Barnens tankar, frågor och hypoteser ska ligga till grund för hur arbetet ska fortlöpa.

Omsorg-lärande

För oss går omsorg och lärande hand i hand. Vi tror på att barn lär ständigt, i alla situationer.

För oss är alla möten vi har med barnen under dagen betydelsefulla. Barnen blir sedda, lyssnade på, får närhet och även sina basala behov tillgodosedda. Detta oavsett om vi befinner oss i en på-/avklädningssituation, vid matbordet, under en skapande aktivitet, i skogen eller i det tematiska arbetet, samtidigt som de ständigt lär och söker ny kunskap.

Vi skapar tillgängliga miljöer. Där ges barnen möjlighet att utforska tillsammans med en medforskande och engagerad pedagog som utmanar barnet vidare och hjälper barnen synliggöra både sitt eget lärande och värdet av att lära tillsammans med andra i gruppen.

Genom hur vi pedagoger organiserar oss skapas möjligheter till lärande i alla dagens omsorgssituationer. Vi ger barnen tid, uppmuntran och bekräftelse i en mindre grupp och ser då hur dessa situationer skapar möjligheter till ökad självständighet och tillit till den egna förmågan. För pedagogerna innebär det att återkommande reflektera över dessa situationer och hur vi kan göra dem så innehållsrika som möjligt.

Barnen ska ges möjlighet att reflektera över sitt eget lärande, dels under en organiserad reflektionsstund såväl som spontant genom tillgänglig dokumentation uppsatt på väggar och anslagstavlor.

Tilltro

Vi pedagoger vill att barnet utvecklar en stark tilltro till sin egen förmåga.

Vi tror att alla barn kan och alla barn vill göra rätt och att barn vill vara i ett meningsfullt sammanhang.

Genom att barnet får den tid det behöver och vi pedagoger skapar rätt förutsättningar, ger vi en ökad självkänsla hos barnet och tilltro till dess egen kapacitet. Vi tycker det är viktigt att det skapas utrymme för barnet att få undersöka, utforska och reflektera över sitt lärande och att barnet känner att vi tror på deras förmåga och att de kan.

Förskolan arbetar fortlöpande för att konstruera en lärmiljö inne och ute som är tillgänglig och ger förutsättningar och möjligheter att utveckla gruppens förmågor för att barnen ska kunna själv liksom vikten av att lära tillsammans

Vi pedagoger visar barnen att du är viktigt och att du kan. Vi lyssnar på barnen och tror på det de vill påverka. Vi ger dem också ett visst ansvar, förtroende och tillit till deras förmågor.

Har vi tilltro till barnens förmågor och ger dem rätt redskap blir barnen kompetenta!

Trygghet

För oss på Trollbacken innebär trygghet att vi är närvarande för barnen, att vi finns tillgängliga när de behöver oss. Om det så innebär att de behöver en kram, vill sitta i knät eller vill berätta något för oss. Det är viktigt för oss att vi vuxna tar oss tiden att möta barnen i dessa stunder och att de känner sig sedda och att de upplever att vi vill och har tid att se deras behov. Barnen visar på olika sätt hur och när de behöver trygghet, det är därför viktigt att vi är lyhörda på alla barnens olika signaler och uttryckssätt. Vår närhet och tillgänglighet kan vara en viktig del i barns upplevelse av trygghet, vilket innebär en balansgång för oss vuxna när det handlar om barnens olika sätt att känna sig trygg.

För oss innebär trygghet inte bara om att barnen ska känna sig trygga med oss pedagoger, det betyder även att barnen ska känna sig trygga i lokalerna, med barngruppen och framförallt med sig själva. Detta är för oss ett långsiktigt arbete som påbörjas redan vid inskolningen. Trygghet är grunden för lärande och vi vill skapa så bra förutsättningar för barnen som möjligt genom fasta rutiner och en väl anpassad dagsrytm, samtidigt som flexibilitet är otroligt viktigt för att kunna tillgodose varje individs enskilda behov. Vår strävan är att barnen ska känna sig uppskattade för den man är och att de vågar vara sig själva.

Respekt

För oss är respekt i möten med både barn och vuxna av otrolig vikt för att skapa en trevlig social miljö. Att barnen ska förstå vad respekt innebär, handlar om att vi pedagoger är förebilder och möter barnen på ett respektfullt sätt, precis som vi önskar av dem. Den gyllene regeln, "var mot andra som du vill att de ska vara mot dig" bär vi med oss och använder oss av i vår verksamhet. Att uppmärksamma barnens känslor för dem själva och varandra tror vi är en viktig del för att få barnen att förstå vad respekt kan innebära. Att bli lyssnad på och att lyssna på varandra är något vi förespråkar och det är betydelsefullt att detta genomsyrar alla möten, både mellan vuxna och barn, mellan barnen och mellan oss vuxna.  

När vi pedagoger möter barnen är vi nyfikna och intresserade av dem. Vi tror på barnens förmågor och tar inte för givet vad barnen klarar eller inte klarar av. Att få försöka och eventuellt erkänna ett misstag eller nederlag kräver ett professionellt bemötande från oss pedagoger för att inte belägga barnet med skam och skuld. Även i dessa situationer handlar det för oss om att få uppleva och uttrycka känslor och bli bemött på ett respektfullt sätt.

Vi tänker att respekt även innefattar hur barn och pedagoger förhåller sig till material, miljöer, lokaler och naturen. Vi vill att barnen ska möta inbjudande miljöer för att inspireras till utforskande och lärande vilket också kräver ett respektfullt förhållningssätt och att vi tänker på den som kommer att vistas där senare.